UTDD Душанбе v2.25.1 Просмотр ZIP-архива

66342-UTDD.zip

Имя файла Дата Размер
UTDD_V2.25.1/ 09.11.2019 05:57
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/ 18.06.2019 21:41
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/+30+060/ 23.10.2019 16:38
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/+30+060/+38+068.dsf 09.11.2019 05:46 36 KB
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/+30+060/+38+068.dsf.bak 21.06.2019 08:45 36 KB
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/apt.dat 09.11.2019 05:46 16 KB
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/atc.dat 18.06.2019 21:41 334 B
UTDD_V2.25.1/Earth nav data/nav.dat 18.06.2019 21:41 932 B
UTDD_V2.25.1/earth.wed.bak.xml 07.11.2019 00:54 2 MB
UTDD_V2.25.1/earth.wed.xml 09.11.2019 05:57 2 MB
UTDD_V2.25.1/EULA.pdf 07.11.2019 01:50 45 KB
UTDD_V2.25.1/EULA.txt 07.11.2019 04:35 805 B
UTDD_V2.25.1/objects/ 07.11.2019 02:04
UTDD_V2.25.1/objects/asphalt3.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/asphalt3_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/duble_texi.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/duble_texi_LIT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/grd_conc1.dds 18.06.2019 21:41 3 MB
UTDD_V2.25.1/objects/grd_conc1_LIT.dds 18.06.2019 21:41 3 MB
UTDD_V2.25.1/objects/GRM-X_GRM.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/KRM-X_KRM.obj 18.06.2019 21:41 18 KB
UTDD_V2.25.1/objects/Machta_R-X_Macht.obj 18.06.2019 21:41 9 KB
UTDD_V2.25.1/objects/Machta_R-X_Machty_proj.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/Machta_SQ-X_Macht.obj 18.06.2019 21:41 11 KB
UTDD_V2.25.1/objects/Machta_SQ-X_Machty_proj.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast.png 05.05.2013 07:01 39 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast1.obj 21.06.2019 09:04 12 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast2.obj 05.05.2013 07:01 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast3.obj 21.06.2019 09:23 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast4.obj 03.02.2019 20:54 38 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast4.png 05.05.2013 07:01 17 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast4_lit.png 05.05.2013 07:01 20 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast5.obj 14.02.2019 08:54 269 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast5.png 05.05.2013 07:01 38 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast5_lit.png 05.05.2013 07:01 93 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast6.obj 05.05.2013 07:01 684 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast7.obj 03.02.2019 20:52 57 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast7.png 05.05.2013 07:01 23 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast7_lit.png 05.05.2013 07:01 19 KB
UTDD_V2.25.1/objects/mast_lit.png 05.05.2013 07:01 26 KB
UTDD_V2.25.1/objects/sideline__utdd.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/sideline__utdd_LIT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/stand_line.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/stand_line_LIT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/tire_uttt.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/tire_uttt_LIT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-stand_line-1.obj 18.06.2019 21:41 5 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-stand_line-2.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-stand_line-3.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-stand_line-4.obj 18.06.2019 21:41 30 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-stand_line.obj 18.06.2019 21:41 14 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt-1.obj 18.06.2019 21:41 1 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt-2.obj 18.06.2019 21:41 4 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt-3.obj 18.06.2019 21:41 8 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt-4.obj 18.06.2019 21:41 1 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt-5.obj 18.06.2019 21:41 11 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-tire_uttt.obj 18.06.2019 21:41 8 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-1.obj 18.06.2019 21:41 4 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-2.obj 18.06.2019 21:41 44 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-3.obj 18.06.2019 21:41 2 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-4.obj 18.06.2019 21:41 40 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-5.obj 18.06.2019 21:41 6 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd-6.obj 18.06.2019 21:41 65 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_aipron_full-wyite_utdd.obj 18.06.2019 21:41 79 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_app09-uttt_halowyate2.obj 18.06.2019 21:41 38 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_app09-uttt_rnwbok.obj 18.06.2019 21:41 630 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_app27-uttt_halowyate2.obj 18.06.2019 21:41 32 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_app27-uttt_rnwbok.obj 18.06.2019 21:41 542 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_atb.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_atb_2-utdd_atb.obj 18.06.2019 21:41 67 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_atb_3-utdd_atb.obj 18.06.2019 21:41 215 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_atb_4-utdd_atb.obj 18.06.2019 21:41 50 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_atb_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_derevo-utdd_derevo.obj 18.06.2019 21:41 29 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_derevo.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_derevo_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_full_angar1-ytdd_angar.obj 18.06.2019 21:41 76 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_full_angar2-ytdd_angar_2.obj 18.06.2019 21:41 126 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_full_sad-utdd_tuy.obj 18.06.2019 21:41 66 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_grd-asphalt3.obj 18.06.2019 21:41 26 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_grd-grd_conc1.obj 18.06.2019 21:41 5 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_grd-utdd_grdrnw.obj 18.06.2019 21:41 70 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_grdrnw.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_grdrnw_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_gruzangar-utdd_gruz_term.obj 18.06.2019 21:41 201 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_gruzangar-uytdd_gruz_zabor.obj 18.06.2019 21:41 8 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_gruz_term.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_gruz_term_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_A-utdd_nomstand.obj 18.06.2019 21:41 6 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_B-utdd_nomstand.obj 18.06.2019 21:41 16 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_C-utdd_nomstand.obj 18.06.2019 21:41 3 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_D-utdd_nomstand.obj 18.06.2019 21:41 3 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_E-utdd_nomstand.obj 18.06.2019 21:41 4 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_nomstand_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_plitka.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_plitka_LIT.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_razmetka_full-duble_texi.obj 18.06.2019 21:41 62 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_razmetka_full-sideline__utdd.obj 18.06.2019 21:41 387 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_razmetka_full-utdd_rnwline.obj 18.06.2019 21:41 51 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_rnwbok-uttt_halowyate.obj 18.06.2019 21:41 137 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_rnwbok-uttt_haloyellow.obj 18.06.2019 21:41 50 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_rnwbok-uttt_rnwbok.obj 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_rnwline.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_rnwline_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_stolb_svet-UTDD_STOLB_SVET.obj 18.06.2019 21:41 30 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTDD_STOLB_SVET.dds 18.06.2019 21:41 11 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTDD_STOLB_SVET_LIT.dds 18.06.2019 21:41 11 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_teletr.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_teletr_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term1.dds 09.10.2019 19:42 21 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term1_4k.dds 15.09.2019 18:03 21 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term1_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term1_lm.dds 15.10.2019 12:42 11 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term2_4K.obj 15.10.2019 11:12 3 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_terminal1-utdd_plitka.obj 18.06.2019 21:41 7 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_terminal2.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_terminal2_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_terminal_1_4K.obj 15.10.2019 11:12 3 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term_2_4K.dds 11.10.2019 01:44 21 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_term_2_4K_LM.dds 11.10.2019 01:45 21 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_b-UTTT_TEXI1.obj 18.06.2019 21:41 455 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_b-UTTT_TEXILIGHT.obj 18.06.2019 21:41 59 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_cd-UTTT_TEXI1.obj 18.06.2019 21:41 1016 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_cd-UTTT_TEXILIGHT.obj 18.06.2019 21:41 131 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_e-UTTT_TEXI1.obj 18.06.2019 21:41 449 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_e-UTTT_TEXILIGHT.obj 18.06.2019 21:41 58 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_f-UTTT_TEXI1.obj 18.06.2019 21:41 511 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_f-UTTT_TEXILIGHT.obj 18.06.2019 21:41 66 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_m-UTTT_TEXI1.obj 18.06.2019 21:41 761 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_texilight_m-UTTT_TEXILIGHT.obj 18.06.2019 21:41 99 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_tuy.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_tuy_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_twr-utdd_twr_utdd_twr.obj 18.06.2019 21:41 2 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_twr_utdd_twr.dds 18.06.2019 21:41 21 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_twr_utdd_twr_LIT.dds 18.06.2019 21:41 11 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip1_4K.dds 14.10.2019 18:56 11 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip1_4K.obj 15.10.2019 11:13 607 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip1_4K_LM.dds 14.10.2019 19:00 11 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip2_4K.obj 15.10.2019 11:33 618 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vip_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vsdp27_full-utdd_derevo.obj 18.06.2019 21:41 16 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_vsdp27_full-utdd_gruz_term.obj 18.06.2019 21:41 271 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_osn.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_osn2.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_osn2_LIT.dds 18.06.2019 21:41 1 MB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_osn_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_per-utdd_zabor_osn.obj 18.06.2019 21:41 62 KB
UTDD_V2.25.1/objects/utdd_zabor_vip-utdd_zabor_osn2.obj 18.06.2019 21:41 4 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halogreen.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halogreen_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halored.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halored_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halowyate.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halowyate2.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halowyate2_LIT.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_halowyate_LIT.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_haloyellow.dds 18.06.2019 21:41 43 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_haloyellow_LIT.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_rnwbok.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uttt_rnwbok_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTTT_TEXI1.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTTT_TEXI1_LIT.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTTT_TEXILIGHT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/UTTT_TEXILIGHT_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uytdd_gruz_zabor.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/uytdd_gruz_zabor_LIT.dds 18.06.2019 21:41 341 KB
UTDD_V2.25.1/objects/wyite_utdd.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/wyite_utdd.pol 18.06.2019 21:41 187 B
UTDD_V2.25.1/objects/wyite_utdd_LIT.dds 18.06.2019 21:41 171 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_GRM.dds 18.06.2019 21:41 21 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_GRM_LIT.dds 18.06.2019 21:41 21 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_KRM.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_KRM_LIT.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_Macht.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_Machty_proj.dds 18.06.2019 21:41 3 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_Machty_proj_LIT.dds 18.06.2019 21:41 3 KB
UTDD_V2.25.1/objects/X_Macht_LIT.dds 18.06.2019 21:41 85 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_angar.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_angar_2.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_angar_2_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_angar_LIT.dds 18.06.2019 21:41 683 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_redgreen-uttt_halogreen.obj 18.06.2019 21:41 92 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_redgreen-uttt_halored.obj 18.06.2019 21:41 92 KB
UTDD_V2.25.1/objects/ytdd_redgreen-uttt_rnwbok.obj 18.06.2019 21:41 1021 KB
UTDD_V2.25.1/plugins/ 20.06.2019 22:55
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/ 20.06.2019 22:55
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/64/ 20.06.2019 22:55
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/64/lin.xpl 12.02.2016 07:39 75 KB
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/64/win.xpl 12.02.2016 07:39 168 KB
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/lin.xpl 12.02.2016 07:39 70 KB
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/mac.xpl 12.02.2016 07:39 142 KB
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/ReadMe.txt 12.02.2016 07:39 244 B
UTDD_V2.25.1/plugins/GroundTraffic/win.xpl 12.02.2016 07:39 169 KB
UTDD_V2.25.1/sam.xml 25.10.2019 19:33 3 KB
UTDD_V2.25.1/summary.txt 18.06.2019 21:41 60 B
UTDD_V2.25.1/validation_report.txt 09.11.2019 05:46
avsim_su.diz 09.11.2019 03:09 310 B
Итого: 211 MB
Сценарий аэропорта города Душанбе.
Фотоподложка отсутствует. В дальнейшем планируется обновление сценария, а именно создание фотоподложки, а также обновления всех объектов в сцене на более качественные.
Для корректной работы сценария необходимо наличие следующих библиотек:
- SAM_Library
- MisterX_Library
- handyobjects
- ruscenery
- RA_Library
- CDB-Library
- RescueX
- PPlibrary
И плагин:
- SAM Plugin
→ Размер: 58 MB
→ Дата: 3 месяца назад (09.11.2019 08:50)
→ Прислал: Vitfly24 (прислал 6 файлов )
→ Разрешил модератор: SLAVJAN
→ Лицензия: Лицензия поставляется в архиве
→ Скачан: 120 раз